Email: blaga9lucian@gmail.com | Secretariat: 0730122589 | Director: 0752155248

ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST INGRIJITOR

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga”, str. Brazilor, nr.9, Ocna Mureș, județul Alba, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, de 1,00 norma îngrijitor .

 

Condiții generale

 

Poate ocupa un post contractual vacant persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile  specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 

– studii generale , medii

– disponibilitate pentru program flexibil

– vechime în muncă – nu e cazul

 

Acte necesare dosar

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Ocna Mureș ;
 2. b) copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile actelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific;
 4. d) carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, județul Alba , până la data de 05.04.2021,  ora 14,00.

 

Etape concurs

 

Concursul va consta în următoarele etape:

 1. selecţia dosarelor – rezultat Admis / Respins
 2. probă scrisă -100 puncte
 3. proba practică – 100 puncte
 4. interviu – 100 puncte

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Lucian Blaga” Ocna Mureș, tel. 0258871141/ 078871141.

 

Calendarul concursului de ocupare a postului de îngrijitor

 

Nr. crt. Etapa de concurs Data desfăşurării
1 Depunere dosare de înscriere 22.03.2021 – 05.04.2021
2 Selecţie dosare de înscriere 06.04.2021, până la ora 14,00
3 Afișare rezultate selecție dosare

Depunere contestaţii selecţiei dosare

Afișare rezultate contestații selecție dosare

06.04.2021, ora 14,00

14,00 – 15,00

ora 16,00

4 Proba scrisă 13.04.2021, orele 9,00 – 11,00
5 Afișare rezultate probă scrisă

Depunere contestații proba scrisă

Afișare rezultate contestații proba scrisă

13.04.2021, ora 12,30

12,30 – 13,00

ora 14,00

6 Proba practică 14.04.2021, ora 12,30 – 14,00
7 Afișare rezultate proba practică

Depunere contestații proba practică

Afișare rezultate contestații proba practică

14.04.2021, ora 14,30

14,30 -15,00

ora 16,00

8 Interviu 15.04.2021, 14,00-16,00
9 Afișare rezultate interviu

Depunere contestații interviu

Afișare rezultate contestații interviu

15.04.2021, ora 16,30

16,30 – 17,00

ora 18.00

10 Afișare rezultate finale 16.04.2021,  ora 13,00

 

Notă

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, la proba practică și interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte  la fiecare probă în parte.

Interviul și proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice .

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj , cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar .

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această  situație, vor fi invitați la un nou interviu în urmă căruia comisia va decide asupra candidatului câștigător.

 

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie pentru   concursul de ocupare a postului de îngrijitor:

 1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

TEMATICA

Tematica pentru  concursul de ocupare a postului de îngrijitor:

 1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
 2. Noţiuni fundamentale de igienă.
 3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

Director,

Prof. BADU ISTINA